Nordland Fylkeskommune innvilget Bindal kommune status som omstillingsområde, gjeldende fra år 2015, etter søknad fra Bindal kommune som er eier av programmet. Denne statusen er gitt for tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Programmet er ett spleiselag mellom Bindal kommune og Nordland Fylkeskommune. I tillegg er Innovasjon Norge en viktig bidragsyter gjennom sine virkemidler. Det er utarbeidet en omstillingsplan, med årlige handlingsplaner, som godkjennes av Bindal kommunestyre denne er utarbeidet av omstillingsstyret og programleder. Omstillingsmidlene er innenfor kategorien “tidligfase".

Den strategisk utviklingsanalysen som ligger til grunn for at Bindal er innvilget omstillingspromgram 2015 – 2020 viser, kort summert:, “Bindal er i en negative trend med langvarig nedgang i befolkningstall, med nedleggelse av dørfabrikken Bindalsbruket og nedgangen i antall sysselsatte i landbruket. Det å snu denne befolkningsutviklingen og stabilisere innbyggertallet vil være svært viktig for å sikre at samfunnet i Bindal er levedyktig også i årene som kommer.

Kommunen har også mange naturgitte forutsetninger som kan utnyttes for å skape ny virksomhet. Matproduksjon, både til lands og i sjøen, har blitt pekt på som en nøkkelsektor. I tillegg har kommunen ett uutnyttet potensial innenfor mineral- og energiutvinning, og reiseliv. Svært mange av innbyggerne i kommunen har via tidligere arbeid på Bindalsbruket spisskompetanse innenfor trebearbeidende industri.

Det er betydelige utfordringer knyttet til attraktivitet og vekstkraft. Kommunen har ettensidig næringsliv, der det er flest sysselsatte i offentlig forvaltning og annen tjenesteyting. De viktigste næringsveiene i kommunen ved siden av offentlig sektor har vært jordbruk, industri, havbruk og handel og tjenesteytende næringer. Det er ett omfattende behov for en ekstraordinær satsing på utvikling og innovasjon"

Omstillingsstyret:

Styrets leder: Marit Dille
Styrets nestleder: Frode Næsvold
Styremedlem: Jin Aarmo
Styremedlem: Bjørn Gillund
Styremedlem: Audhild Bang Rande

Observatører (med tale – og forslagsrett)
Nordland Fylkeskommune: Olav Eilert Nyholmen
Innovasjon Norge: Trond Erik Dekko Andersen
Bindal kommune: Knut Toresen, Britt Helstad og Tor Arne Aune

Ansatte
Programleder:
Marit Dille
Konstituert daglig leder og programleder omstilling
mobil: 911 78 046 epost: marit.dille@bindalutvikling.no

Roller og ansvar i omstillingsorganisasjonen – styringsgrunnlaget

Nordland Fylkeskommune har gitt tilsagn om omstillingsprogram, dette eies av Bindal kommune med delegert ansvaret for omstillingsprogrammet til omstillingsstyret, som har ansatt programleder.
Ansvar prosjekteier og oppdragsgiver: Bindal kommune

 • Mottaker og forvalter midlene til omstilling.
 • Vedtar omstillingsplanen
 • Vedtar årlig handlingsplan
 • Rapporterer til Fylkeskommunen
 • Gi mandat til omstillingsstyret

Prosjektansvarlig (PA):  styrets leder

 • Hovedprosjektets overordnet.
 • Kan initiere, endre retning/stoppe prosjekter.
 • Ansvarlig for økonomi, framdrift og resultat.

 

Omstillingsstyret

 

 • Omstillingsplanen er omstillingsstyrets sitt mandat og styringsverktøy.
 • Utarbeider forslag til handlingsplan som beskriver aktivitetene som skal utføres fra år til år, og rulleres årlig. Herunder vurdering av sammensetning og mandatet til omstillingsstyret.
 • Ansvar for effektiv gjennomføring av vedtatt handlingsplan og disponering av omstillingsmidlene, med fullmakter til opprettelse av arbeidsutvalg.
 • Ansvar for tilfredsstillende informasjon og at god medvirkning sikres.

 

Programleder

 

 • Rapporterer til PA og opptrer med PAs delegerte myndighet.
 • Har det operative ansvaret for gjennomføringen av omstillingsprogrammet, inkludert økonomi.
 • Sekretær for omstillingsstyret med saksforberedende funksjon.
 • Praktisk utvikling av omstillingsplanen og årlige handlingsplaner.
 • Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger.
 • Prosjektansvarlig for delprosjekter og delprosjektledere.