Omstillingsstyret og programleder

Omstillingsstyret:
Styrets leder: Marit Dille.
Styrets nestleder: Frode Næsvold
Styremedlem: Jim Aarmo
Styremedlem: Bjørn Gillund.
Styremedlem: Audhild Bang Rande.

Observatører (med tale – og forslagsrett):
Nordland Fylkeskommune: Olav Eilert Nyholmen.
Innovasjon Norge: Trond Erik Dekko Andersen.
Bindal kommune: Knut Toresen, Britt Helstad og Tor Arne Aune.

Programleder:

Konstituert daglig leder: Marit Dille

Roller og ansvar i omstillingsorganisasjonen – styringsgrunnlaget

Nordland fylkeskommune har gitt tilsagn om omstillingsprogram, dette eies av Bindal kommune med delegert ansvaret for omstillingsprogrammet til omstillingsstyret, som har ansatt programleder.
Ansvar prosjekteier og oppdragsgiver: Bindal kommune

 • Mottaker og forvalter midlene til omstilling.
 • Vedtar omstillingsplanen
 • Vedtar årlig handlingsplan
 • Rapporterer til Fylkeskommunen
 • Gi mandat til omstillingsstyret

Prosjektansvarlig (PA):  styrets leder

 • Hovedprosjektets overordnet.
 • Kan initiere, endre retning/stoppe prosjekter.
 • Ansvarlig for økonomi, framdrift og resultat.

 

Omstillingsstyret:

 • Omstillingsplanen er omstillingsstyrets sitt mandat og styringsverktøy.
 • Utarbeider forslag til handlingsplan som beskriver aktivitetene som skal utføres fra år til år, og rulleres årlig. Herunder vurdering av sammensetning og mandatet til 
omstillingsstyret.
 • Ansvar for effektiv gjennomføring av vedtatt handlingsplan og 
disponering av omstillingsmidlene, med fullmakter til opprettelse av 
arbeidsutvalg.
 • Ansvar for tilfredsstillende informasjon og at god medvirkning sikres.

 

Programleder
* Rapporterer til PA og opptrer med PAs delegerte myndighet.
* Har det operative ansvaret for gjennomføringen av omstillingsprogrammet, inkludert økonomi.
* Sekretær for omstillingsstyret med saksforberedende funksjon.
* Praktisk utvikling av omstillingsplanen og årlige handlingsplaner.
* Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger.
* Prosjektansvarlig for delprosjekter og delprosjektledere.