Bindal Utvikling presenterte handlingsplanen for 2016 for kommunestyret i Bindal.
Bindal Utvikling presenterte handlingsplanen for 2016 for kommunestyret i Bindal.

Handlingsplanen for 2016, bygger på omstillingsplanen for 2014 og de erfaringene man gjorde i 2015. Planen er både mer spisset, men likevel gir den større fleksibilitet. Det største skiftet er å rendyrke en satsning på innovasjon. Styret har derfor valgt å sette  fokus på:

Tankesett for innovasjon for et;
mangfoldig og robust bygde- og næringsliv i hele Bindal kommune –
et innovasjonsløft, og
bærekraftige
løsninger for morgendagens behov

For å oppnå dette må Bindal Utvikling inspirere til å våge andre tankesett:
K
unnskape om og styrke evnen til innovasjon.
S
pille på innbyggernes ressurser
Spille på
naturgitte forutsetningene.

 • Det er gjennom menneskene i Bindal, i dag og i framtiden, morgendagen skapes.

For at vi skal være sikker på at vi forstår hva vi mener med innovasjon, robust og mangfold, har vi definert det her:

 • -med innovasjon mener vi mennesker og virksomheters evne til å skape nye og bedre løsninger som andre tar i bruk;
 • -med robust mener vi at bygde- og næringslivet er innovativt, framoverlent og bidrar til samskaping.
 • -med mangfold mener vi bredde av forskjellige næringer og virksomheter som gjerne kompletterer, men ikke nødvendigvis er avhengig av hverandre.

2016 får tre innsatsområder:

A. En levende Brukstomta Næringspark – hjertet for innovasjonsløftet

  • A1. Innovasjonsloft for innovasjonsløft (3 etg)
   • Utvikle en møteplass for inspirasjon, kompetanse, samskaping, jobbing, nettverk – lokalt og i verden.
  • A2.Synliggjøre mulighetene i Brukstomta Næringspark
    Havbruk og tre-elementproduksjon; infomateriell, deltagelse på messer, direkte kontakt, med mer.

 

B. Et mangfoldig og robust næringsliv– kunnskap for innovasjonsløftet.

 • B1. Inspirasjon; møter, nettverk, kartlegging, studietur.
  • Lunsjmøte 18/2, tre 23/2, landbruk og reiseliv 8/9 mars.
  • Kartlegging av alle virksomhetsbehov våren 2016
 • B2. Kompetanse; kurs, workshops, FoU, rådgivning, coaching.
  • Innovasjon, prosjekt, etablereropplæring.
 • B3. Innovasjonsstøtte
  • Virksomheter kan søke midler til forstudier og forprosjekt.
 • Inspirere spesielt; tre, reiseliv, mat, havbruk, mineral og gründere.

C. Vekstkraft og attraktivitet

 • C1 Vekstkraft (bo og blilyst) (nettverk, kurs, møter, FoU)
  • Kvinner 20-39 år; helgesamling ”det gode liv” – 9-10.04
  • Ungdom 8-10 kl; tankesett for entreprenørskap – 20/4.
  • Ungevoksne som er utflyttet; FoU prosjekt med NTNU.
 • C2 Attraktivitet (merkevareplattform, kommunikasjon)
  • Prosess, Medvind, ”Hva står vi for? Hva sier vi til hvem?”
  • Hvordan ”ser” det ut hos oss? Hvordan blir vi oppfattet?

A. En levende Brukstomta Næringspark – hjertet for innovasjonsløftet

  • Innovasjonsloft for innovasjonsløft (3 etg)
   • Utvikle en møteplass for inspirasjon, kompetanse, samskaping, jobbing, nettverk – lokalt og i verden.
  • Synliggjøre mulighetene i Brukstomta Næringspark
    Havbruk og tre-elementproduksjon; infomateriell, deltagelse på messer, direkte kontakt, med mer.